Advokátní kancelářTřebíč, Brno a okolí

+420 777 848 013

kneubert@kneubert.eu

Služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje služby v následujících oblastech práva:

Trestní právo

 • Zastupování ve všech trestních stíháních před soudy a jinými orgány činnými v trestním řízení
 • Zastupování mladistvých a nezletilých v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Sepisování trestních oznámení všech druhů

Občanské právo

 • Právní vztahy k nemovitostem

  • smlouvy kupní
  • smlouvy darovací
  • zřizování zástavních práv a věcných břemen
  • zřizování předkupních práv jako práv věcných
  • dělení a scelování pozemků
  • zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • Vlastnictví bytů

  • smlouvy o výstavbě
  • prohlášení vlastníka budovy
  • převody jednotek
  • zřizování zástavních práv
  • zastupování v řízení před katastrálními úřady a rejstříkem společenství vlastníků jednotek
 • Nájem bytů a nebytových prostor

  • nájemní smlouvy
  • vyklizovací žaloby
 • Smluvní závazkové právo

 • Vymáhání pohledávek

 • Závazkové právo deliktní

  • nároky z odpovědnosti za škodu
  • bezdůvodné obohacení
 • Ochrana osobnosti

 • Zastupování v soudním řízení

Obchodní právo a právo obchodních korporací

 • Založení společnosti s. r. o., smluvní právo a další služby pro firmy, vypořádání obchodních korporací

 • Zakládání obchodních korporací

 • Obchodní smlouvy

 • Prodej pohledávek

 • Vymáhání pohledávek

 • Exekuce

 • Spolupráce s exekutorskými úřady

 • Poradenská činnost podnikatelům a jejich zastupování v obchodních a občanskoprávmích sporech

Správní právo

 • Správní řízení

 • Stavební řízení

 • Řízení před katastrálním úřadem

 • Správní soudnictví

  • správní žaloby
  • kasační stížnosti

Rodinné právo

 • Rodinněprávní problematika a rozvody

  • neplatnost a neexistence manželství
  • rozvody „dohodnuté“ a rozvody „nedohodnuté“
  • vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání jiného majetku mezi manžely
  • řešení bytových vztahů po rozvodu
  • vztahy mezi rodiči a dětmi
  • nároky neprovdaných matek
  • zastupování u soudů ve všech řízeních
 • Výživné

  • výživné nezletilých dětí
  • výživné zletilých dětí
  • vztahy mezi rodiči a dětmi
  • nároky neprovdaných matek
  • spory o výživné
  • zastupování u soudů ve všech řízeních uzavírání smluv o výživném
 • Určování a popírání otcovství

  • mimosoudní uznávání otcovství
  • určování otcovství
  • soudní řízení o určování otcovství
  • spory o otcovství
  • zastupování u soudů

Pracovní právo

 • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy

 • Neplnění a porušování pracovní smlouvy

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Vznik pracovního poměru a jeho skončení

 • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost výpovědi

 • Soudní, mimoosoudní řešení sporů

 • Dohody o hmotné odpovědnosti - schodek na svěřených hodnotách, ztráta svěřenýných předmětů

 • Náhrada škody

 • Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Směnky, šeky, cenné papíry